--> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก :::::::::::โรงเรียนมาตรฐานสาก
 


สถานที่ตั้งของโรงเรียน ปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ
1. ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย และ
ชั้นป.1-ป.6 โครงการ English Program
2. ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
จัดการเรียนการสอน ชั้นป.1-ป.6 โครงการปกติ และ
โครงการอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต

กล่องข้อความ: วิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย  กล่องข้อความ: ปรัชญาโรงเรียน    	รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง คำขวัญโรงเรียน       ความรู้ คู่คุณธรรม สุภาษิตโรงเรียน    	นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ไตร่ตรองเสียก่อนจึงทำดีกว่า ต้นไม้ประจำโรงเรียน    	ต้นหางนกยูง สีประจำโรงเรียน      	สีฟ้า - ขาว อักษรย่อโรงเรียน      	อบ.

 
 
 
นายสุเทพ เปียกบุตร
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่
   
 
 
 
นายวิรัช เกี่ยวข้อง
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
     
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ผู้จัดทำ : นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ์ ออกแบบและจัดการเว็บไซต์