โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 075620844
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทนัช ศิริแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสารพี ศรีทัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริพรรณ แซ่ด่าน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :