นายสุเทพ เปียกบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

นางสารพี ศรีทัน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณ

นางนันทนัช ศิริแก้ว

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


นางสิริพรรณ แซ่ด่าน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร