นายสุเทพ เปียกบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

นางสารพี ศรีทัน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณ

นางนันทนัช ศิริแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร