นายสุเทพ เปียกบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

นางสารพี ศรีทัน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางพรทิยา พิกุลสนธยา
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร

นางนันทนัช ศิริแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป