นางตุลาพร พรหมฤทธิ์
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.1/6

 

นางสาวเสาวณีย์ บุตรนุช
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางณัฐชยา ต้นวิชา
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางอุษาวดี มากแก้ว
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางเบญจพร กาพย์เกิด
ครูประจำชั้น ป.1/4

นางสาวกมลชนก รอดภัย
ครูประจำชั้น ป.1/4

นางบุญสม คงสุข
ครูประจำชั้น ป.1/5


นางสมจิต แหลมสัก


นางสาววิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์


นายทวี ลิ่มบุตร


นางสาวขวัญเรือน นบนอบ