น.ส.พรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.4/5

 


นางสาวลีลาวดี แซ่เจา
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางพรพิมล ตันหุน
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางทัศนวรรณ บัวเผียน
ครูประจำชั้น ป.4/3

นายพรนพัต สุขสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ป.4/4

นางนาตยา สายน้ำผึ้ง
ครูประจำชั้น ป.4/6

นายวัชระ เปียกบุตร
ครูพิเศษ วิชา ดนตรี

นางสมทรง ชุมศรี
ครูพิเศษ วิชา วิทยาศาสตร์


นางปนัดดา มาชู
ครูพิเศษ วิชา สังคมศึกษา

นางชุติมา นวลใย
ครูพิเศษ วิชา ภาษาอังกฤษ