นายธนพัต รักษาจิต
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.4/6

 


นางสาวลีลาวดี แซ่เจา
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางพรพิมล ตันหุน
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางทัศนวรรณ บัวเผียน
ครูประจำชั้น ป.4/3

น.ส.พรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์
ครูประจำชั้น ป.4/5

นางสมทรง ชุมศรี

นายวัชระ เปียกบุตร

นายพรนพัต สุขสวัสดิ์


นางปนัดดา มาชู