> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

 

นางพิชชาภา บุญฤทธิ์
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.5/4

 

นางสาวจิราพร ช่วยคิด
ครูประจำชั้น ป.5/1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณา บุตรรักษ์
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางบุษนีย์ ภูมิภมร
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางพรรณี กิ่งเล็ก
ครูประจำชั้น ป.5/5

นางสาวรุ่งทิวา บุญเสน
ครูประจำชั้น ป.5/6

นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร
ครูพิเศษ วิชา นาฏศิลป์

นายธนพัต รักษาจิตร
ครูพิเศษ วิชา ภาษาอังกฤษ