> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

 


นางสาวพรรณี กิ่งเล็ก
หัวหน้าสายชั้น

 

นางจิราพร จินดาวงค์

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวีณา บุตรรักษ์

นางบุษนีย์ ภูมิภมร

นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร

นางสาวรุ่งทิวา ประสงค์กิจ


นางศยามล ห่อกุล

นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน

นางสาวพุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา