> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

 


นางศิริรัตนา อ่อนเนียม
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.6/2

 


นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุล
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน
ครูประจำชั้น ป.6/3


น.ส.ปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์

ครูประจำชั้น ป.6/4

นางธณิกานต์ ธรรมวิสุทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/5

นางจุฑารัตน์ อารมณ์
ครูประจำชั้น ป.6/6

นางศยามล ห่อกุล
ครูประจำชั้น ป.6/6

นายสุเทพ ทองยอด

นายเอกรัตน์ จงรักษ์