นางกิตติยา   ส่งกลิ่นจันทร์
หัวหน้าสายชั้น และ
ครูประจำชั้น ป.2/7

 


นางสาวธนิษฐา   นาสวน
ครูประจำชั้น ป.1/7


นางอาภรณ์ กุลชุมภู
ครูประจำชั้น ป.1/8


นางอรุณี   พงศ์ชยุตม์
ครูประจำชั้น ป.2/8


นางพรทิยา พิกุลสนธยา
ครูประจำชั้น ป.3/7


นางธัญญาภรณ์ ย่องบุตร
ครูประจำชั้น ป.3/8

นางสุพร   วิเชียรมณี
ครูประจำชั้น ป.4/7

นางวิไลวรรณ   เต้พันธ์
ครูประจำชั้น ป.4/8

นางสุภาณี   ทองยอด
ครูประจำชั้น ป.5/7

นางสาวขวัญใจ ณ ระนอง
ครูประจำชั้น ป.5/8

นางเอมอร ปิติ
ครูประจำชั้น ป.6/7

นางสรศรี คงมี
ครูประจำชั้น ป.6/8

นางสาวขวัญใจ สัสดีเดช

นายนทีไทย เทพอักษร

นางสาวสุทธิดา ปานกลาง