> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

ครูจ้างสอน
ห้องคอมพิวเตอร์

ครูจ้างสอน
ห้องคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

นางกัลยา บุญประกอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นส. ณัฐากร พรหมเพ็ญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

 

 

 

 

 
 
 
 
-