> โรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

 

 

 

 

ครูจ้างสอน
ห้องคอมพิวเตอร์

ครูจ้างสอน
ห้องคอมพิวเตอร์

นางสาวรัตนพร ปรียะสมุทัย
ครูจ้างสอน ห้องคอมพิวเตอร์

นางสาวจิราภรณ์ ทองคำ
ครูจ้างสอน ห้องคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคล

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวดารารัตน์ ไชยวงษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นางสาวนิลรัตน์ ปันซางคอน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร


นางกัลยา บุญประกอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร


นางสาวสุภารักษ์ จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

นายศุภศักดิ์ กาพย์เกิด
พนักงานตกแต่งสวน

   
 
 
 
 
-