ประถมศึกษาปีที่1

นางอุษาวดี มากแก้ว

นางสาวเสาวณีย์ บุตรนุช

นางสาวเสาวณี เด็นมาลัย

นางสาวฮานีฟ๊ะ ยีปาโล๊ะ

นางสาวลัดดาวัลย์ ชูชนะ

นางบุญสม คงสุข

นางสมจิต แหลมสัก

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์

นางสาวขวัญเดือน นบนอบ

นางสาวกมลชนก รอดภัย

นางสาวพรรณราย จันทราชา