โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 075620844
ประถมศึกษาปีที่1

นางอุษาวดี มากแก้ว

นางสาวเสาวณีย์ บุตรนุช

นางสาวกมลชนก รอดภัย

นางสาวเสาวณี เด็นมาลัย

นางสาวฮานีฟ๊ะ ยีปาโล๊ะ

นางสาวลัดดาวัลย์ ชูชนะ

นางบุญสม คงสุข

นางสมจิต แหลมสัก

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์

นางสาวขวัญเดือน นบนอบ