ประถมศึกษาปีที่3

นายศักดา สุขย้อย

นางแก้วตา ประภาส

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์

นางนงลักษณ์ ชีช้าง

นางสาวมณเทียน ไชยสน

นางวรรณา จันทร์สถาพร

นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ์

นางสาวนัฐยา แก้วโลก

นางสาวธิติมา บัวแหร่ม

นางสาวจิรนันท์ คันธชาติกุล