โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 075620844
ประถมศึกษาปีที่5

นางสาวพรรณี กิ่งเล็ก
ครู คศ.2

นางสาวชีวรัตน์ คุ้มครอง
ครูผู้ช่วย

นายจตุฤทธิ์ ขวัญศรีสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางบุษนี ภูมิภมร
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งทิวา ประสงค์กิจ
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน
ครู คศ.1

นางศยามล ห่อกุล
ครู คศ.1

นางจิราพร จินดาวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวพุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา
ครู คศ.1

นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร
ครู คศ.3