ประถมศึกษาปีที่5

นางสาวพรรณี กิ่งเล็ก
ครู คศ.2

นางสาวชีวรัตน์ คุ้มครอง
ครูผู้ช่วย

นายจตุฤทธิ์ ขวัญศรีสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางบุษนี ภูมิภมร
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิวา ประสงค์กิจ
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน
ครู คศ.1

นางศยามล ห่อกุล
ครู คศ.1

นางสาวพุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา
ครู คศ.1

นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร
ครู คศ.3