โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 075620844
ประถมศึกษาปีที่6

นางศิริรัตนา อ่อนเนียม
ครู คศ.3

นางปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์
ครู คศ.3

นางพิชชาภา บุญฤทธิ์
ครู คศ.3

นายธนพัต รักษากิต
ครู คศ.2

นางจุฑารัตน์ อารมณ์
ครู คศ.2

นางธณิกานต์ ธรรมวิสุทธิ์
ครู คศ.2

นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุล
ครู คศ.2

นายเอกรัตน์ จงรกษ์
ครู คศ.1

นางสาวรมิดา ไชยพงษ์
ครู คศ.1