ประถมศึกษาปีที่6

นางศิริรัตนา อ่อนเนียม
ครู คศ.3

นางปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์
ครู คศ.3

นางพิชชาภา บุญฤทธิ์
ครู คศ.3

นายธนพัต รักษากิต
ครู คศ.2

นางจุฑารัตน์ อารมณ์
ครู คศ.2

นางธณิกานต์ ธรรมวิสุทธิ์
ครู คศ.2

นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุล
ครู คศ.2

นายเอกรัตน์ จงรกษ์
ครู คศ.1

นางสาวรมิดา ไชยพงษ์
ครู คศ.2