คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพญอม จันนิ่ม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชาติ เวสพันธ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล เบ็ดเสร็จ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจพงศ์สิทธิ์ ปรีชา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ ภูมิภมร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีรัตนสุธี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางภัยชรีคีรินทร๋
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัถยา ถาวรสิน
ตำแหน่ง :