ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต ชั้น .2/6 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2556  เปิดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2556)  กล่าวคือ

1. วันที่ 13 พฤษภาคม 2556  นักเรียนมาเตรียมความพร้อมที่โรงเรียน เวลา 08.30-15.00 .

2. วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 นักเรียนทำกิจกรรม วัดแก้วโกรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
เวลา 08.30 – 16.00 .

 

หมายเหตุ  ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองส่งและรับนักเรียนตามวัน  เวลา และสถานที่ ข้างต้น 
จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง