รายงานการประชุมการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย..
นางแก้วตา  ประภาส
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

 

 

 

 

รายงานการอบรม

 

กิจกรรม /  โครงการ      ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                       วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ     ตั้งแต่    สิงหาคม ๒๕๕๕  ถึง    สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

 

                ตามที่ ข้าพเจ้านางแก้วตา  ประภาส ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่    สิงหาคม ๒๕๕๕  ถึง    สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร นั้น

                บัดนี้การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แล้วเสร็จจึงขอรายงานดังนี้

๑.      ด้านความรู้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม กับครูวิทยาศาสตร์สอนดีทุกเครือข่าย

๒.    ด้านการพัฒนา ได้รับการฝึกเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์จากวิทยากร และครูผู้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการผลิตนวัตกรรม ได้เข้าร่วมเครือข่ายครูวิทย์สอนดี ได้รับการฝึกความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๓.     การเผยแพร่  ได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงาน  และได้นำนวัตกรรมของตนเองไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายครูวิทย์สอนดี

 

ในการอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณจากส่วนกลางเป็นค่าเดินทางภาคพื้นดิน,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร

 

จึงเรียนมาโปรดทราบ

 

                                                                                                ลงชื่อ....................................ผู้รายงาน

                                                                                                         (นางแก้วตา  ประภาส)

                                                                                     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่

                                                                                                                  สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

ภาคผนวก

สอบถามเพิ่มเติม  อ.ดุจดาว  ทิพย์มาตย์

 

     นางแก้วตา  ประภาส              ร.ร.อนุบาลกระบี่                 สพป.กระบี่          

    น.ส.สุกัญญา  อดิษะ                ร.ร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กทม.

นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์  ร.ร.อนุบาลศรีสวัสดิ์   สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

    น.ส.กาญจนา  ทัดสวน           ร.ร.บ้านท่ามะกา                                                สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

    น.ส.อัญธนา  โพธิ์ศรี               ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ                            สพป.กาญจนบุรี เขต ๓

นางสิษฐี  อินทรฉาย                   ร.ร.อนุบาลหนองปรือ                                     สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

    นายธวัชชัย  เครือศรี               ร.ร.บ้านห้วยยาง                                               สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

                                                       ร.ร.                                                                      สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

                                                        ร.ร.                                                                      สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

๑๐  นางดารุณี  หิรัญพันธุ์             ร.ร.วัดคูยาง                                                       สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

๑๑  นางสุฑาภรณ์  พินิจฑะ          ร.ร.อนุบาลคลองลาน                                      สพป.กำแพงเพชร เขต ๒

๑๒ นางสุภาวดี  ศิริสุทธิ์               ร.ร.อนุบาลขอนแก่น                                        สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๑๓  นางอัมพร  แก้วมาตย์             ร.ร.บ้านป่างิ้วหนองฮี                                      สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๔  นางกรรณิการ์  หล้าธรรม      ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้ง                                 สพป.ขอนแก่น เขต ๓

๑๕ นางมะลิไพ  นามแสง             ร.ร.บ้านวังชัย                                                    สพป.ขอนแก่น เขต ๔

 

 

                                        ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0143.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0284(1).JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0328(1).JPG

 

 

 

 

DSC_0004.JPGDSC_0107.JPG